avís legal

CONDICIONS GENERALS D'ÚS DE PÀGINA WEB

En compliment dels apartats 1 i 2 de l'article 10 de la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic posem a la seva disposició la següent informació:

Aquesta pàgina web (www.futbolfemeni.com) és titularitat de la FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL (d'ara endavant, la "FCF"), amb CIF Q5855022I i domicili en el carrer Sicília núm. 93-97 1er pis (08013 – Barcelona), inscrita en el Registre d'Entitats esportives per resolució de data 15 de Novembre de 1984 amb el número 03981, figurant registrada en la Secció Tercera amb el número 44 de Federacions Esportives.

La FCF es reserva el dret a revisar i modificar les presents condicions legals en qualsevol moment. L’Usuari està subjecte a les polítiques i condicions vigents en el moment en què utilitzi la present pàgina web, a excepció que per llei o decisió de l’autoritat competent s’hagin de fer els canvis adients amb caràcter retroactiu a les esmentades polítiques o condicions. Per a qualsevol suggeriment, consulta, queixa o reclamació, l’Usuari pot adreçar-se a la FCF, a través del telèfon 932 652 477 o el correu electrònic info@fcf.cat

La utilització d'aquesta pàgina web així com les dels subdominis i/o directoris (d'ara endavant conjuntament denominats el "Lloc") queda sotmesa a les presents Condicions Generals d'Ús. Per tant, amb anterioritat a la utilització d'aquests serveis, l'Usuari també haurà de llegir atentament tant aquest Avís Legal. Així mateix, la utilització del Lloc es troba sotmès igualment a tots els avisos, reglaments d'ús i instruccions, que posats en coneixement de l'Usuari per la FCF substitueixin, completin i/o modifiqui les presents Condicions Generals d'Ús. Pel mer ús del Lloc o de qualsevol dels llocs inclosos a la pàgina web l'Usuari manifesta la seva acceptació sense reserves de les presents Condicions Generals d'Ús.

Per això, si les consideracions detallades en aquest Avís Legal no són de la seva conformitat, preguem no faci ús del Lloc, ja que qualsevol ús que faci del mateix o dels serveis i continguts en ell implicarà l'acceptació dels termes legals recollits en aquest text; no obstant, l’usuari (en el cas de menors i incapacitats, els seus representants legals) haurà d’acceptar expressament, tantes vegades com sigui precís, les presents condicions generals d’ús.

La FCF es reserva el dret a realitzar canvis en el Lloc sense previ avís, amb l'objecte d'actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del Lloc o del seu disseny. Els continguts i serveis del Lloc s'actualitzen periòdicament. A causa que l'actualització de la informació no és immediata, li suggerim que comprovi sempre la vigència i exactitud de la informació, serveis i continguts recollits en el Lloc. Així mateix, les condicions i termes que es recullen en el present Avís Legal poden variar, per la qual cosa li convidem al fet que revisi aquests termes quan visiti de nou el Lloc.

L'accés a algunes de les seccions o apartats d'aquesta pàgina web el poden redireccionar a altres pàgines de la FCF, en les quals trobarà així mateix les corresponents Condicions Generals d'Ús i Política de Privadesa, totes elles en línia amb les contingudes a la present pàgina.

És important que l'Usuari imprimeixi o guardi una còpia de les presents "Condicions generals d’ús de pàgina web", per als efectes necessaris a futur. L'Usuari reconeix que l'idioma en el qual es proporciona les "Condicions generals d’ús de pàgina web" és el català, i que la seva relació amb la FCF es regirà pel que es disposa en la versió en català, si aquestes per algun motiu han estat traduïdes per necessitat a un altre idioma. Si existís alguna contradicció entre les disposicions de la versió en català de les "Condicions generals d’ús de pàgina web" i les de la traducció, prevaldrà sempre l'estipulat en la versió en català d'aquestes Condicions.

Aquesta pàgina web pot contenir informació específica per als representants legals dels menors i/o incapacitats, així com recomanacions de seguretat i de privacitat que caldria transmetre’ls per educar-los en la utilització d'aquest canal de comunicació.

CONDICIÓ D'USUARI

La utilització del Lloc atribueix la condició d'Usuari del Lloc (d'ara endavant, el "Usuari") i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses tant en el present Avís Legal com en la Política de Privadesa.

RESPONSABILITATS DE L'USUARI

L'Usuari es compromet a utilitzar els Serveis del Lloc d'acord amb els termes expressats en el present Avís Legal, sent responsable del seu ús correcte. Sense perjudici del que s'exposa a continuació, l'Usuari s'obliga a no utilitzar el Lloc per a la prestació de serveis, la realització d'activitats publicitàries o d'explotació comercial.

VERACITAT DE LES DADES PROPORCIONADES PER L'USUARI

Tota la informació que faciliti l'Usuari haurà de ser veraç. A aquests efectes, l'Usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l'emplenament dels formularis necessaris per al registre i accés a determinats serveis. Serà així mateix responsabilitat de l'Usuari mantenir tota la informació facilitada a la FCF permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment, a la situació real de l'Usuari. En tot caso l'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a la FCF o a tercers per la informació que faciliti.

Tot aquell que enviï comunicacions a aquest lloc web o als seus propietaris serà responsable del contingut d'aquestes, també pel que fa a la seva veracitat i precisió, no fent-se, per tant, responsable la FCF de la informació i continguts introduïts per tercers. No obstant això i en compliment del que es disposa en l'art. 11 i 16 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, la FCF es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat per col·laborar de forma activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega el notifiqui de forma immediata al propietari del lloc web mitjançant un correu electrònic enviat a info@fcf.cat

ÚS DELS CONTINGUTS DEL LLOC

L'Usuari s'obliga a no utilitzar el Lloc ni els serveis que es puguin oferir en o a través del mateix per a la realització d'activitats contràries a les lleis, a la moral, a l'ordre públic, lesives dels drets i interessos de tercers o que de qualsevol altra forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització del Lloc.

L'Usuari que actuï contra la imatge, bon nom o reputació de la FCF, així com qui utilitzi il·lícitament o fraudulenta els dissenys, logos o continguts del Lloc i/o violi en qualsevol forma els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc o dels continguts i serveis de la mateixa, serà responsable enfront de la FCF de la seva actuació. Als efectes aquí previstos s'entendrà per continguts, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font. En particular, l'Usuari es compromet a abstenir-se de:

 1. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès;
 2. Suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el ¨copyright¨ i altres dades identificatives de la reserva de drets de la FCF o dels seus titulars.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

A l'efecte del que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la FCF informa a l'Usuari de l'existència d'un fitxer de dades de caràcter personal creat amb les dades obtingudes a través dels formularis del Lloc web per i per a la FCF, i sota la seva responsabilitat, amb les finalitats d'informació i la gestió de la prestació del servei de part de la FCF feia l'Usuari, manteniment i millora del Lloc web, la realització d'accions comercials i promocionals i enquestes d'opinió, així com per permetre una navegació personalitzada pel Lloc web.

L'Usuari accepta expressament la inclusió de les dades recaptades durant la navegació pel Lloc web, o proporcionats mitjançant l'emplenament de qualsevol formulari, així com els derivats de la relació comercial, en el fitxer automatitzat de dades de caràcter personal referit a l'apartat primer. Durant el procés de recollida de dades, l'Usuari serà informat, ja sigui mitjançant un enllaç ja sigui mitjançant en el propi formulari, del caràcter obligatori o no de recollida de tals dades.

L'Usuari podrà exercitar, respecte de les dades recaptades en la forma prevista a l'apartat anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d'accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, sempre que resultés pertinent, així com el de revocació del consentiment per a la cessió de les seves dades o per a qualsevol dels usos abans assenyalats. Els drets referits en el paràgraf precedent, podran exercitar-se per cada Usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a la següent adreça: C/ Sicília 93-97 1er pis 08013 Barcelona, o bé mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça info@fcf.com, on s'indicarà el nom i cognoms, usuari i email amb el qual es va donar d'alta, adjuntant en tots dos casos fotocopia del DNI de l'Usuari.

La FCF informa que per a l'accés per part de l'usuari a alguna part dels Continguts o serveis, pot ser necessària el previ emplenament de formularis d'alta, o similar, en els quals se li sol·liciti a l'usuari la introducció de dades de caràcter personal i en particular, l’adreça de correu electrònic. Així mateix, és possible que la FCF, amb l'ànim de millorar els seus serveis, activi programes "cookies" (veure apartat política de cookies) mitjançant els quals s'obtinguin dades de l'usuari. La facilitació per l’usuari, de la seva direcció de correu electrònic, en aquells casos que li sigui sol·licitada comportarà, per part d’aquest, el consentiment a rebre de la FCF, mitjançant Newsletter, i sense perjudici dels drets reconeguts en el present apartat, informació i difusió en general sobre esdeveniments i activitats relacionats principalment amb el futbol femení.

LA FCF es compromet en la utilització de les dades incloses en el fitxer, a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-los d'acord amb la finalitat del fitxer, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb allò establert al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

DRET A LA INTIMITAT I A LA PRÒPIA IMATGE

L’Usuari (en el cas de menors i incapacitats, els seus pares, mares, tutors o altres representants legals) es dóna per informat que la FCF disposa d’espais de comunicació i difusió, inclosos els espais webs (adreces www.fcf.cat, www.futbol.cat i www.futbolfemeni.com), on informa i fa difusió de les activitats federatives. En aquests espais, es poden publicar imatges en què apareguin, individualment o en grup, usuaris afiliats a la FCF o no, que participen, directa o indirectament, en les activitats organitzades per la FCF.

Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut a l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, l’Usuari (en el cas de menors i incapacitats, els seus pares, mares, tutors o altres representants legals) dóna de manera expressa el seu lliure i voluntari consentiment a la FCF per tal que pugui fer servir i publicar en el Portal del Federat i a les webs oficials de la FCF (www.fcf.cat, www.futbol.cat i www.futbolfemeni.com), entre altres suports o formats de titularitat federativa, fotografies, vídeos i qualsevol altre material gràfic on apareguin les seves imatges o les dels seus fills/es o tutelats/des (en el cas de pares, mares, tutors o altres representants legals) i hi siguin clarament identificables.

Igualment, l’Usuari (en el cas de menors i incapacitats, els seus pares, mares, tutors o altres representants legals) es dóna per informat que la FCF podrà autoritzar la retransmissió televisiva (per qualsevol tecnologia) de les competicions i activitats que organitzi. A tal efecte, l’Usuari (en el cas de menors i incapacitats, els seus pares, mares, tutors o altres representants legals) autoritza a dur a terme la captació, reproducció, comunicació pública i cessió a tercers, de la seva imatge en les competicions i activitats, per a la seva difusió.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I DE PROPIETAT INDUSTRIAL

Tant el disseny del Lloc i els seus codis font, com els logos, marques, i altres signes distintius que apareixen en el mateix, pertanyen a la FCF o entitats col·laboradores i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. Igualment estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial les imatges, logos i melodies, etc. continguts en el servidor de la FCF. En cap moment podrà entendre's que l'ús o accés al Lloc i/o als serveis oferts en el mateix atribueixen a l'Usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.

El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida tret que intervingui expressa autorització de la FCF. La llicència d'ús de qualsevol contingut d'aquest Lloc atorgada a l'Usuari es limita a la descàrrega per part de l'Usuari d'aquest contingut i l'ús professional del mateix, sempre que els citats continguts romanguin íntegres.

La FCF declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que aquest lloc pogués estar violant els seus drets, preguem que es posi en contacte amb la FCF al telèfon o correu electrònic abans indicats.

FRAMES

La FCF prohibeix expressament la realització de ¨framings¨ o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, configuració original o continguts del seu Lloc.

PRIVADESA

La FCF compleix amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i amb qualsevol altra normativa vigent en la matèria, i manté una Política de Privadesa sobre les dades personals, en la qual es descriu, principalment, l'ús que la FCF fa de les dades de caràcter personal, s'informa a l'Usuari detalladament de les circumstàncies essencials d'aquest ús i de les mesures de seguretat que s'apliquen a les seves dades de caràcter personal per evitar que tercers no autoritzats puguin accedir a ells.

La FCF podrà utilitzar ¨cookies¨. Les ¨cookies¨ són fitxers de text que els ordinadors manen al seu disc dur per facilitar al seu ordinador un accés més ràpid a la pàgina web seleccionada. La finalitat de les ¨cookies¨ de la FCF és personalitzar els serveis que li oferim, facilitant-li informació que pugui ser del seu interès. Les ¨cookies¨ no extreuen informació del seu ordinador, ni determinen on es troba. Si malgrat això, no desitja que s'instal·li en el seu disc dur una ¨cookie¨, sol·licitem configuri el navegador del seu ordinador per no rebre-les. No obstant això, li fem notar que, en tot cas, la qualitat de funcionament de la pàgina web pot disminuir.

RESPONSABILITATS DE LA FCF

La FCF ha creat el Lloc www.futbolfemeni.com per a la difusió de la seva activitat i per facilitar l'accés als seus serveis, però no pot controlar la utilització del mateix de forma diferent a la prevista en el present Avís Legal; per tant l'accés al Lloc i l'ús correcte de la informació continguda en el mateix són responsabilitat de qui realitza aquestes accions, no sent responsable la FCF per l'ús incorrecte, il·lícit o negligent que del mateix pogués fer l'Usuari, ni del coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l'ús que els Usuaris fan del Lloc i dels serveis. Així mateix, la FCF tampoc serà responsable dels perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la suplantació de la personalitat d'un tercer efectuada per un Usuari a qualsevol classe de comunicació realitzada a través del Lloc.

Malgrat que la FCF ha adoptat les mesures de seguretat que permet l'estat actual de la tecnologia, no pot garantir l'absència absoluta de virus o elements lesius i, en conseqüència, queda exonerada de qualsevol responsabilitat en aquest aspecte.

La FCF no assumeix cap responsabilitat derivada, o que es pugui derivar, de la utilització que els usuaris facin de les informacions i continguts del Lloc.

Malgrat la presa de totes les precaucions necessàries per a proporcionar informacions actuals i exactes en el lloc web, la FCF no pot garantir l'actualització de tota la informació facilitada ni la manca d'errors o omissions.

UTILITZACIÓ DELS CONTINGUTS

La FCF facilita tots els continguts del seu Lloc de bona fe i realitzarà els seus millors esforços perquè els mateixos estiguin permanentment actualitzats i vigents. No obstant això, la FCF no pot assumir responsabilitat alguna respecte a l'ús o accés que realitzin els Usuaris de l'àmbit al que es dirigeix el Lloc, la responsabilitat final del qual recaurà sobre l'Usuari. L'Usuari accepta i assumeix que el contingut audiovisual mostrat en el Lloc web de la FCF té caràcter merament il·lustratiu i en cap cas pot ser considerat com una instrucció tècnica, manual d'ús, prescripció professional, consell professional o recomanació experta.

VIRUS

La FCF es compromet a aplicar totes les mesures necessàries per intentar garantir a l'Usuari l'absència de virus, cucs, cavalls de Troia i elements similars en el seu Lloc. No obstant això, aquestes mesures no són infal·libles i, per això, no pot assegurar totalment l'absència d'aquests elements nocius. En conseqüència, la FCF no serà responsable dels danys que els mateixos poguessin produir a l'Usuari.

FALLADES TECNOLÒGIQUES

La FCF ha subscrit tots els contractes necessaris per a la continuïtat del seu Lloc i realitzarà els seus millors esforços perquè el mateix no sofreixi interrupcions, però no pot garantir l'absència de fallades tecnològiques, ni la permanent disponibilitat del Lloc i dels serveis continguts en ell i, en conseqüència, no assumeix responsabilitat alguna pels danys i perjudicis que puguin generar-se per la falta de disponibilitat i per les fallades en l'accés ocasionats per desconnexions, avaries, sobrecàrregues o caigudes de la xarxa no imputables a la FCF.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present Lloc, serà la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir en ocasió de la visita al Lloc o de l'ús dels serveis que en ell es puguin oferir, la FCF i l'Usuari acorden sotmetre's als Jutges i Tribunals de domicili de l'Usuari, sempre que el mateix estigui situat en territori espanyol.

HIPERENLLAÇOS I/O “LINKS”

La FCF li facilita l'accés a altres pàgines web que considerem poden ser del seu interès. L'objectiu d'aquests enllaços és únicament facilitar-li la cerca dels recursos que li puguin interessar a través d'Internet. No obstant això, algunes d'aquestes pàgines no pertanyen a la FCF ni es fa una revisió dels seus continguts, per la qual cosa a cap moment es podrà considerar a la FCF com a responsable de les mateixes, del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar-se de l'accés o ús de la mateixa.

No es permetrà l'enllaç de cap pàgina web o d'una adreça de correu electrònic al Lloc, llevat que compti amb l'autorització expressa per escrit de la FCF. Addicionalment, aquests enllaços hauran de respectar les següents condicions: (a) únicament podran realitzar-se enllaços amb la Home Page o pàgina principal d'aquesta web; (b) l'establiment de l'enllaç no suposarà cap tipus d'acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de la FCF de la pàgina que realitza l'enllaç tret que així es derivi de la corresponent relació contractual entre les parts i s'indiqui expressament.

En qualsevol moment, la FCF podrà retirar l'autorització esmentada en el paràgraf anterior, sense necessitat d'al·legar causa alguna. En tal cas, la pàgina que hagi realitzat l'enllaç haurà de procedir a la seva immediata supressió, tan aviat com rebi la notificació de la revocació de l'autorització per part de la FCF.

POLÍTICA DE COOKIES

Aquest lloc web utilitza cookies amb la finalitat de facilitar, millorar i personalitzar la navegació als Usuaris. Les cookies són petits arxius de text que el servidor d'un lloc web emmagatzema en el navegador de l'Usuari (explorer, safari, firefox, chrome...). així, quan l'Usuari torna a visitar el lloc web es llegeixen les cookies per identificar a dita usuària i establir les seves preferències de navegació.

Aquest lloc web utilitza les següents cookies:

 • cookies per facilitar la navegació dels Usuaris.
 • cookies de sessió per seguir la sessió a les pàgines que requereixen registre. aquestes cookies són necessàries per accedir als serveis o continguts restringits als Usuaris que naveguen com a Usuaris registrats. Si no ha seleccionat recordar la meva contrasenya aquestes cookies s'eliminen quan tanca el navegador o apaga l'equip.
 • cookies de mesuradors i analítica web (at internet). Aquestes cookies s'utilitzen per analitzar les visites realitzades i temps de navegació pel lloc web. La informació recollida d'aquestes cookies és transmesa i arxivada directament en els servidors dels prestadors del servei (at internet)
 • cookies de publicitat. Aquestes cookies serveixen per saber si Usuari ha vist un anunci i quant temps fa que no ho ha vist. Això permet a la FCF mostrar-li la publicitat més adequada a cada moment.
 • altres cookies de tercers. Tercers poden emmagatzemar en el seu navegador mentre navega pel Lloc per exemple, quan utilitza el botó de compartir continguts del Lloc en alguna xarxa social. les FCFs que generen aquestes cookies tenen les seves pròpies polítiques de privadesa.

Com desactivar les cookies?

Pots configurar el teu navegador perquè totes aquestes cookies s'esborrin automàticament una vegada que es tanqui el navegador, equip o dispositiu.

chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

firefox: http://support.mozilla.org/en-us/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-us&redirectslug=cookies

internet explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955

safari web: http://support.apple.com/kb/ph5042

safari ios: http://support.apple.com/kb/ht1677

Pots contactar amb el titular d'aquest lloc web sobre les cookies a l'adreça informàtica@fcf.cat

Ús de “cookies” per Google Analytics

Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc. (“Google”), una companyia de Delaware, l'oficina principal de la qual està al 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units d'Amèrica i que, segons determina Google, es regeix per les condicions generals de Google accessibles en http://www.google.com/analytics/tos.html i la política de privadesa de Google accessible en http://www.google.com/privacy_ads.html#toc-faq.

En particular, segons informa Google:

(i) “Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l'oficina principal de la qual està en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (“Google”). Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text situats en el seu ordinador, per ajudar al website a analitzar l'ús que fan els Usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús del website (incloent la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d'Estats Units. Google usarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista del seu ús del website, recopilant informes de l'activitat del website i prestant altres serveis relacionats amb l'activitat del website i l'ús d'Internet. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així l'hi requereixi la legislació, o quan dites terceres processin la informació per compte de Google. Google no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada del que disposi Google. Pot Vostè rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l'ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, no obstant això, deu Vostè saber que si ho fa pot ser que no pugui usar la plena funcionabilidad d'aquest website. En utilitzar aquest website Vostè consent el tractament d'informació sobre Vostè per Google en la forma i per a les finalitats a dalt indicades.” (http://www.google.com/analytics/tos.html)

(ii) A la pàgina de Google també indica el següent (traduït a l'espanyol):

Google Analytics és l'eina d'anàlisi web gratuïta de Google que ajuda als propietaris dels llocs web a comprendre com interactuen els visitants amb el seu lloc web. Google Analytics recopila informació de forma anònima i, igual que si es rastregessin petjades en la sorra, informa sobre les tendències del lloc web, sense identificar als visitants individuals. Google Analytics utilitza la seva pròpia cookie per seguir les interaccions dels visitants. La cookie s'utilitza per guardar informació, com l'hora a la qual es va produir la visita actual, si el visitant havia estat anteriorment en el lloc o el lloc del que prové. Els clients de Google Analytics poden accedir a una varietat d'informes sobre la manera en el qual els visitants interactuen amb els seus llocs web, de manera que puguin millorar-los i fer-los més localitzables. S'utilitza una cookie diferent per a cada lloc web i no es realitza un seguiment dels visitants entre diversos llocs. Google Analytics requereix que tots els llocs web actualitzin la seva política de privadesa per incloure un avís que informi plenament sobre la utilització de Google Analytics. Per deshabilitar aquest tipus de cookie, alguns navegadors li indicaran quan s'està enviant una cookie i li permetran rebutjar-les cas per cas. Addicionalment a rebutjar cookies, també pot instal·lar-se l'eina Google Analytics *Opt-out *Add-*on en el seu navegador, que impedeix a Google Analytics la recopilació d'informació sobre les seves visites a llocs web. (Informi's sobre l'eina Google Analytics Opt-out Add-on i una altra informació sobre privadesa de Google Analyticshttp://www.google.com/privacy_ads.html#toc-faq)”

LA FCF informa als seus Usuaris que:

 1. la captació de la informació sobre l'ús d'aquest lloc web pels nostres Usuaris a través de Google Analytics només la fa Google en el seu propi nom (i no ho fa ni en nom ni per compte de la FCF, no tenint LA FCF accés a cap moment a tal informació, sinó tan sols a informació agregada que li facilita posteriorment Google i que no està associada a cap adreça IP);
 2. Google (i no LA FCF) és qui determina la finalitat del tractament i ús de la informació captada per Google Analytics a tot moment, així com el funcionament i durada de les cookies;
 3. (i) conforme a la informació proporcionada per Google, l'Usuari pot evitar la captació d'aquesta informació, rebutjant la instal·lació de cookies configurant el seu navegador per a això (en http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en trobarà més informació sobre com rebutjar la instal·lació de cookies de Google Analytics); i
 4. han de saber que únicament els països de la Unió Europea comparteixen -com a regla general- estàndards similars en matèria de cookies i protecció de dades de caràcter personal.

DURADA I TERMINACIÓ

La prestació del servei del Lloc i els altres serveis oferts en el mateix té, en principi, una durada indefinida. La FCF podrà, no obstant això, donar per acabada o suspendre la prestació del servei del Lloc i/o de qualsevol dels serveis en qualsevol moment, sense perjudici del que s'hagués disposat sobre aquest tema en les corresponents Condicions Especials d’Ús del Portal del Federat. A aquest efecte, la FCF comunicarà aquesta circumstància en la pantalla d'accés al servei amb un preavís de quinze dies.

La FCF es reserva, així mateix, el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i condicions del Lloc, així com els serveis del mateix i les condicions requerides per a la seva utilització.